โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร รวม 7 นาย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4 นาย ดังนี้

  • ร้อยตรีหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยโทหญิง
  • ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยโทหญิง
  • จ่าสิบเอกหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยตรีหญิง
  • จ่าสิบเอกหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ พระบรมราชโองการอีกฉบับ ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

Advertisement

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พุทธศักราช 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย ดังนี้

  • 1. จ่าสิบเอกหญิง ศิยามล เฉิดเจิม เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 2. จ่าสิบเอกหญิง เนตรนภา อ่อนน้อม เป็น ร้อยตรีหญิง
  • 3. จ่าสิบตรีหญิง ธัญวลัย โอชารส เป็น ร้อยตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน