เรียกคืนเครื่องราชฯ อดิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อดีตตำรวจ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายประกอบ วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และอดีตตำรวจเนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงและมีคาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซตื ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่ง นายประกอบ วิโรจนกูฏ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 3655/2564 เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (2) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และ นายประกอบ วิโรจนกูฏ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

นอกจากนี้ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีอีกฉบับ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ซึ่งนายนรภัทร สิงห์นรภัทร หรือถิรเมธ รัตนกุลวัฒนา หรือมานพ รัตนกุลวัฒนา อดีตข้าราชการตำรวจ ดำรงชั้นยศดาบตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทาน เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4)ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

Advertisement