วันเลิกทาสสากล ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี

วันเลิกทาสสากล 2 ธันวาคมของทุกปี
ภาพจาก pixabay

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 2 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสากลของการเลิกทาส (The International Day for the Abolition of Slavery) โดยสหประชาชาติได้กำหนดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2492

เป้าหมายที่สหประชาชาติกำหนดให้วันนี้เป็นวันสากลแห่งการเลิกทาสของสหประชาชาติ เพื่อขจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบให้หมดไป เช่น การค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การบังคับแต่งงาน หรือการเกณฑ์เด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ

สหประชาชาติ มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับการเป็นทาสที่ถูกบังคับใช้แรงงาน ซึ่งใน บางวันก็จะมีข่าวว่าด้วยเด็กถูกค้ามนุษย์มากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี สำหรับแรงงานราคาถูกหรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

โดยการค้ามนุษย์ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกมีผลกระทบต่อเกือบทุกประเทศ ตัวเลขประมาณการของ ILO ระบุว่าจำนวนแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานขั้นต่ำ รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์มีประมาณ 2.45 ล้านคน

ในข้อที่ 4 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้ประโยชน์จากการค้าประเวณีของคนอื่น (UN Universal Declaration of Human Rights states) ได้ระบุว่า

“ไม่มีใครจะเป็นทาสหรือเป็นทาสได้ การเป็นทาสและการค้าทาสจะต้องห้ามในทุกรูปแบบ”


ดังนั้น การที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ใครถูกเอาเปรียบ โดยเฉพาะเด็กที่ต้องถูกลักพาตัวไปเป็นทาสนั้น ทุกฝ่าย ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน ช่วยกันหาทางแก้ไข และป้องกัน เพื่อขจัดทาสที่ถูกบังคับใช้แรงงานให้หมดไป