ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินสำรวจ รังวัด ออกโฉนดที่ดิน 5.2 หมื่นแปลง

กระทรวงมหาดไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น

ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่สามารถออกโฉนด ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน

ที่ผ่านมา กรมที่ดินจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี 2528 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้ว จำนวน 14.72 ล้านแปลง เนื้อที่ 70.95 ล้านไร่

โดยในปีงบประมาณ 2565 เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 70 จังหวัด เป้าหมาย 43,500 แปลง ดำเนินการได้จริง 45,443 แปลง คิดเป็นร้อยละ 104.46 หรือทำผลงานเกินเป้าหมาย

นอกจากนี้ กรมที่ดินได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ “บอกดิน 1-2-3” ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 69 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 52,000 แปลง แบ่งเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ 66 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, แม่ฮ่องสอน, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, จังหวัดภูเก็ต) ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ 6 ศูนย์ 60 สายสำรวจ ในพื้นที่ 30 จังหวัด เป้าหมายจำนวน 35,700 แปลง

และดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ 36 จังหวัด เป้าหมายจำนวน 2,300 แปลง รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 38,000 แปลง ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565-30 กันยายน 2566

2.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ศูนย์ 30 สายสำรวจ เป้าหมายจำนวน 14,000 แปลง

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวตอนท้ายว่า การปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจครั้งนี้ กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจ ผู้กำกับการเดินสำรวจ ผู้กำกับการรังวัด หัวหน้างานอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในแต่ละศูนย์ เข้ารับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่จากก่อนออกปฏิบัติงานโครงการ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วย