หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 ม.ค. 2566

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคาแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พุทธศักราช 2566 วันที่ 17 ม.ค.2566

วันที่ 13 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยพุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการดังกล่าวระบุว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 17 มกราคม เป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม 256 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เวลา 14 นาฬิกา วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดธูปเทียนถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย แล้วเดินทางกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว
สำนักพระราชวัง
วันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช