เปิดรายชื่อแต่งตั้งกรรมการในคณะ กก.ศิลปะร่วมสมัย มี “เจียรวนนท์” ร่วมด้วย

ราชกิจจานุกเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รวม 12 คน มีบุคคลนามสกุลดัง “มาริษา เจียรวนนท์” ร่วมเป็นกรรมการด้วยในสาขาทัศนศิลป์

วันที่ 16 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย รวม 12 ราย ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (24 มีนาคม 2563) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน 12 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น

Advertisement

บัดนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน 12 คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย
1.1 นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สาขาวรรณศิลป์
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาวรรณ บุญนิมิตร สาขาภาพยนตร์
1.3 นายพิชิต วีรังคบุตร สาขาเรขศิลป์
1.4 นายศิริชัย ทหรานนท์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.5 นายสมเถา สุจริตกุล สาขาดนตรี
1.6 นางมาริษา เจียรวนนท์ สาขาทัศนศิลป์
1.7 นางเยาวณี นิรันดร สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมประติมากรรม)
1.8 นายณรงค์ ปรางค์เจริญ สาขาดนตรี

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.1 ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง สาขาศิลปะการแสดง
2.2 ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ สาขามัณฑนศิลป์
2.3 ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ (มีเดียอาร์ตและสื่อผสม)
2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

Advertisement

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

Advertisement