ก.ตร. ออกหลักเกณฑ์ใหม่ แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎใหม่ ก.ตร. หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ใช้ 3 หลักเกณฑ์ มีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 มีนาคม 2566 นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.ตร. ฉบับนี้คือ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีบทบัญญัติกำหนดให้มีกฎหมายลำดับรองเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นเป็นต้องออกกฎ ก.ตร. นี้

ในกฎ ก.ตร. นี้ “ยศตำรวจชั้นประทวน” ได้แก่ สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และดาบตำรวจ

Advertisement

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ระบุว่า การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ตร. นี้ โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

1.เป็นข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต หรือจนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือจากการได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.เป็นข้าราชการตำรวจซึ่งได้กระทำการจนก่อให้เกิดผลดียิ่งแก่ประเทศชาติ หรือในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและเสียสละช่วยเหลือในงานราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต

ทั้งนี้ ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ ประสานงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่เห็นสมควร เพื่อมีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณามีคำสั่งแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษต่อไป

กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

Advertisement

ราชกิจจาฯ-กฎ ก.ตร.

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่