ค่าฝุ่น PM 2.5 ประเทศไทยวันนี้ (15 มี.ค.) “สารคาม-นครพนม” พีกสุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15มี.ค.) 'สารคาม-นครพนม'
ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15มี.ค.) 'สารคาม-นครพนม' สูงสุด

GISTDA เผยค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ “มหาสารคาม-นครพนม” นำลิ่วจุดความร้อนไทยวานนี้ลดลงเหลือ 398 จุด

วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของวันที่ 14 มีนาคม 2566 ไทยพบจุดความร้อน จำนวน 398 จุด ในขณะที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังนำโด่งจำนวน 4,141 จุด สปป.ลาว 2,173 กัมพูชา 1,400 จุด จุด เวียดนาม 439 จุด และมาเลเซีย 62 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่เกษตร 140 จุด, พื้นที่เขต ส.ป.ก. 91 จุด, ป่าอนุรักษ์ 57, พื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 52 จุด, ป่าสงวนแห่งชาติ 49 จุด และริมทางหลวง 9 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #กาญจนบุรี 40 จุด

ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15มี.ค.) 'สารคาม-นครพนม'
ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (15 มี.ค.) “สารคาม-นครพนม” สูงสุด

“มหาสารคาม และนครพนม” แตะ 52 ไมโครกรัม

ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับเกินมาตรฐานสลับกับปานกลาง โดยจังหวัดที่พบค่า PM 2.5 มากที่สุดคือ จังหวัดมหาสารคาม และนครพนม ซึ่งอยู่ในระดับ 52 ไมโครกรัม ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง

Advertisement

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพจากประแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่าง ๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ผ่านแอปพลิเคชั่น “เช็คฝุ่น”