ราชกิจจาฯ ประกาศ “ปรีชา ชวลิตธำรง” พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาปธ.รัฐสภา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้นายปรีชา ชวลิตธำรง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา หลังขอลาออก มีผลตั้งแต่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง ลงนามโดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยนายปรีชา ชวลิตธำรง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ฉะนั้นนายปรีชา ชวลิตธำรง จึงพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ตามความในมาตรา 96(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554

Advertisement

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร