ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามส่งออก “ทราย”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ในอีก 180 วัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมการส่งออกทรายและยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกแร่ที่มีทรายเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้มาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2.  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (180 วัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ดูรายละเอียดประกาศท้ายข่าว)

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. … ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสงวนทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไว้ใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศ

พาณิชย์ออกประกาศ-ห้ามส่งออกทราย