ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป-ลูกหนี้ 3 ราย สกุล “คำวชิรพิทักษ์”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด และลูกหนี้อีก 3 ราย ได้แก่ นางเครือลาวัลย์ นายคำนูณ และนายบรรลุ นามสกุล คำวชิรพิทักษ์ หลังถูกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ยื่นฟ้องล้มละลาย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.1210/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสี่ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด ลูกหนี้ที่ 1, นางเครือลาวัลย์ คำวชิรพิทักษ์ ลูกหนี้ที่ 2, นายคำนูณ คำวชิรพิทักษ์ ลูกหนี้ที่ 3 และนายบรรลุ คำวชิรพิทักษ์ ลูกหนี้ที่ 4 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

               

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

Advertisement

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เคพี เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป