เปิดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น กรรมการ ป.ป.ท.

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ศ. 2566 ประธานกรรมการรับเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง 104,550 บาท กรรมการรับรวม 102,500 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พ.ศ. 2566 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

               

และพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ในมาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ระบุว่า ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐซึ่งพระมหากษัริย์ทรงแต่งตั้ง โดยไม่รวมถึงกรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการ ป.ป.ท.

Advertisement

สำหรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปัจจุบันมีนายพีรพล พิชยวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ

ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วย
1.นายชาติชาย สุทธิกลม
2.นายพิทยา บุญชู
3.นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์
4.พลเอกจิระ โกมุทพงศ์
5.พันตำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล
6.นายนิวัติไชย เกษมมงคล

โดยประธานกรรมการได้รับเงินเดือน 62,000 บาท/เดือน และเงินประจำตำแหน่ง 42,550 บาท/เดือน รวมเป็น 104,550 บาท/เดือน ส่วนกรรมการได้รับเงินเดือน 61,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 41,500 บาท รวมเป็น 102,500 บาท (ดูบัญชีเงินเดือนท้ายข่าว)

ทั้งนี้ยังไม่นับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับรอง ค่าเลี้ยงรับรอง บำเหน็จตอบแทน การประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถ ค่าอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น

Advertisement

พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) พ.ศ. 2566

พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) พ.ศ. 2566

พระราชกฤษฎีกา เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) พ.ศ. 2566

เงินเดือน+ประจำตำแหน่ง ประธาน-กรรมการ ปปท.