โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 18,456 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 18,456 ราย

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร รวม 2 เล่ม จำนวน 18,456 ราย โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จำนวน 18,456 ราย ดังนี้

               

1. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก จำลอง คงสวัสดิ์ เป็น ร้อยตำรวจเอก
2. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก สุชาติ สือชา เป็น ร้อยตำรวจเอก
3. ว่าที่พันตำรวจโท สุรพล จำพร เป็น พันตำรวจโท
4. ว่าที่พันตำรวจเอก สุวรรณ ผลอินทร์ เป็น พันตำรวจเอก
5. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก เกียรติศักดิ์ ม่วงผุย เป็น ร้อยตำรวจเอก
6. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี จีรศักดิ์ อินทะเนน เป็น ร้อยตำรวจตรี
7. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ธันวา ยกย่อง เป็น ร้อยตำรวจเอก
8. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ศักตา อ่อนเหลือ เป็น ร้อยตำรวจเอก
9. ว่าที่พันตำรวจตรี จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล เป็น พันตำรวจตรี
10. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาคม ชูกำเนิด เป็น ร้อยตำรวจตรี
11. ว่าที่ร้อยตำรวจตรีหญิง แพรปภัส พิกุลต์ทองฐ์ เป็น ร้อยตำรวจตรีหญิง
12.ว่าที่ร้อยตำรวจหญิงธนิตา พระสว่าง เป็นร้อยตำรวจหญิง

พระราชทานยศตำรวจ - 9 มิ.ย.66 รวม 18,456 ราย

พระราชทานยศตำรวจ-9 มิ.ย.66

Advertisement

1.ตรวจดูรายชื่อ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 

2.ตรวจดูรายชื่อ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 2