คุมความเร็วเมืองสกลนคร ห้ามขับรถเกิน 60 กิโลเมตรต่อชม. ดีเดย์ 20 มี.ค. นี้

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เว็บไวต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตราความเร็วของรถในทาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระบุว่าด้วยคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสกลนคร ได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กำหนดเส้นทางจำกัดความเร็วในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร เพื่อกำหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน และให้ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว โดยมติจากคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสกลนครมีความเห็นชอบ กำหนดเส้นทาง จำนวน 4 เส้นทางในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร เพื่อให้เป็นถนนต้นแบบในการควบคุมความเร็วของรถแต่ละประเภทไม่เกินอัตราความเร็วตามที่อนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก จังหวัดสกลนคร กำหนดฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 67 และมาตรา 139(6) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จึงได้ออกประกาศ   เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสกลนคร ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดอัตรา ความเร็วของรถในทาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร”

ข้อ 2 กำหนดเส้นทางจำกัดความเร็วของรถทุกประเภท ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ดังนี้ 2.1 ถนนนิตโย (สายสกลนคร – อุดรธานี) ช่วงที่ 1 จากสถานีบริการน้ำมัน (ปตท.)บ้านพังขว้างเหนือ ถึง สี่แยกบ้านธาตุนาเวง ให้ใช้ความเร็วของรถทุกประเภทไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

2.2 ถนนนิตโย (สกลนคร – อุดรธานี) ช่วงที่ 2 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวง ถึงประตูเมืองสกลนคร กำหนดความเร็ว รถบรรทุก รถโดยสาร รถบรรทุกลากจูง รถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยกเว้น รถยนต์อื่นนอกจากระบุไว้ หรือรถจักยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง2.3 ถนนนิตโย (สกลนคร – นครพนม) ช่วงที่ 3 จากสี่แยกบ้านธาตุนาเวงถึง สามแยกทางเข้าท่าอากาศยานสกลนคร ให้ใช้ความเร็วของรถยนต์ทุกประเภท ไม่เกิน 60 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

2.4 ถนนสุขเกษม (สกลนคร – กาฬสินธุ์) ช่วงที่ 1 จากสถานีบริการน้ำมัน (ปตท.)ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถึง สามแยกบ้านศรีวิชา ให้ใช้ความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อ 3 ข้อบังคับ/ประกาศใด ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกการบังคับใช้เป็นการชั่วคราว

ให้ถือตามประกาศนี้แทน ข้อ 4 ประกาศนี้ให้บังคับใช้ นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   พลตำรวจตรี สมเกียรติ เกิดจงรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสกลนคร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ