โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 ราย รวมอดีตวัฒนธรรมเพชรบุรี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชฯ 3 ราย ได้แก่ ภาณุพล อัครเดโซชัย ข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงอุตสาหกรรม นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี หลังถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรับมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ รวม 3 ราย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ 1.นายภาณุพล อัครเดโชชัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564โดยคำสั่งอันถึงที่สุดแล้ว

2. นางสรรชนีย์ กลิ่นเอี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

3. นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

เรียกคืนเครื่องราชฯ


เรียกคืนเครื่องราช-2