โหวตนายกฯ : บช.น. ออกคำสั่ง ห้ามชุมนุมรอบรัฐสภา 3-6 สิงหาคมนี้

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ออกคำสั่งห้ามชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร ตั้งแต่วันที่ 3-6 สิงหาคม 2566 นี้ ตั้งแต่ 08.00-24.00 น. เหตุมีการประชุมรัฐสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้ลงนามในคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 341/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มีใจความว่า

ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0015. (บก.น.1) 15/7051 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร โดยในวันที่ 4 สิหาคม กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น

เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.

Advertisment

หนังสือ-คำสั่ง บช.น. ห้ามชุมนุม 3-6 ส.ค. 2566

โดยแนบท้ายคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 341/2566 ได้กำหนดแนวเขตพื้นที่ห้ามชุมนุม รัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่รัฐสภา พื้นที่ชุมนุมตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 “กำหนดให้พื้นที่ถนน 2 ช่องจราจร ทางเท้า และลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย พื้นที่ประมาณ 4,700 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ”

พื้นที่ห้ามชุมนุม 3-6 ส.ค.2566

 

Advertisment