สตช. ออกคำสั่ง ห้ามนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 431/2566 ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 431/2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2566 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร นั้น มีข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่370/2566 ลงวันที่19 มิถุนายน2566
ข้อ 2. ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์ “Rama X: The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn”เขียนโดยนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ซึ่งมีลักษณะของภาพปกหนังสือและบทความที่นำเสนอสื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งสตช. 431/2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566