โปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้ง “ตุลาการศาลทหารกลาง” 84 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน 84 ราย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง จำนวน84 ราย ตั้งแต่วันที่ 22ตุลาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นั้น

เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลางจำนวน 84 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

กระทรวงกลาโหม
1. พลตรี คม วิริยเวชกุล

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเอก ภราดร จินดาลัทธ
3. พลเอก จักรพงษ์ นวลชื่น
4.พลโท ภูวดล ศรีพูล
5.พลโท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์
6. พลโท ศรัณย์ เพชรานนท์
7. พลโท คมิก ไม่เศร้า
8. พลโท ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร
9. พลโท ณรัฐ โพธิแพทย์
10. พลอากาศโท สกล ทองใบใหญ่
11. พลตรี ณัฐวุฒิ คล้ายโอภาส
12. พลตรี กฤษฎา รัตแพทย์
13. พลตรี เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ
14. พลตรี พจน์ เอมพันธุ์
15. พลตรี โอภาส สมจิตต์
16. พลตรี เอี่ยม น้ำจันทร์
17. พลตรี ธนา เลาหวณิช
18. พลตรี ยงยุทธ ธีระกุล
19. พลตรี วรวุฒิ กระเทศ
20. พลอากาศตรี ธวัชชัย สงวนเรือง
21. พันเอก ยุทธนา วงศ์เมฆ
22. พันเอก ถนอม คันธาโย
23. พันเอก เกรียงศักดิ์ มิตรประสาร
24. พันเอก บุรณัชย์ จรเจริญ
25. พันเอก สิรภพ พูลเจริญ
26. พันเอกหญิง อรวรรณ เอมะสุวรรณ
27. พันเอกหญิง โสภิดา พงศ์ประศาสน์
28. พันเอกหญิง รุจิตา วิไลรัตน์
29. พันเอกหญิง อภิณห์พร อัครเจริญเมธาวี
30.พันเอกหญิง ฉันทนา กรสมิต
31. นาวาเอกหญิง วรัญญา ประสพผล
32. นาวาเอกหญิง ศิริวรรณ ประดิษฐ์
33. นาวาเอกหญิง วิมลกานต์ แช่มช้อย
34. นาวาเอกหญิง พจนา แก้วนิมิตร
35. นาวาอากาศเอกหญิง ฉัฐสินี คูณขุนทด
36. นาวาอากาศเอกหญิง รัชดา บูรณกสิพงษ์
37. พันเอก สุเมธ ศิริบุญญา
38. พันเอก นัจ วงศ์สายัณห์
39. พันเอก รัฐเกตุ ใจจริง
40. พันเอกหญิง วรินทร แต้ประยูร
41. พันเอกหญิง ณนุช การดี
42. นาวาอากาศเอกหญิง จำเรียง ช้างอยู่

ดูประกาศฉบับเต็ม

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน และแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง 84 ราย