หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566 มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ 1 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เป็นประจำทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช หน้าพระราชวังสราญรมย์ไว้พร้อม

เวลา 14 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช แล้วเสด็จกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

สำนักพระราชวัง
วันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2566

หมายกำหนดการ ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 1 ต.ค. 2566