โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ รวม 934 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการอัยการ 4 ฉบับ รวม 934 ราย มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งข้าราชการอัยการรวม 4 ฉบับ มีผู้ได้รับการแต่งตั้งรวม 934 ราย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับประกาศแต่งตั้งอัยการทั้งหมดมีดังนี้

ประกาศฉบับที่ 1. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 17 ราย

แต่งตั้งอัยการ

ประกาศฉบับที่ 2. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 769 ราย

แต่งตั้งขรก.อัยการ 769

ประกาศฉบับที่ 3. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสจำนวน 147 ราย

แต่งตั้งขรก.อัยการ 147 ราย

ประกาศฉบับที่ 4. พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อธิบดีอัยการ (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี ดำรงตำแหน่ง อัยการอาวุโส สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด

ขรก. อัยการ 1 ราย