กรมศิลปากร ประกาศ กำหนดเขตวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นที่ดินโบราณสถาน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นที่ดินโบราณสถาน 28 ไร่ 76 ตารางวา 

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน ลงนามโดยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดังปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดบัญชี โบราณวัตถุสถาน ลงวันที่18พฤศจิกายน2492 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 64
เล่ม 66หน้า 5281 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2492 แต่มิได้กำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมศิลปากรจึงประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่โบราณสถาน 28 ไร่ 76 ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้