โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และเลขาฯ ศอ.บต.

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์” เป็น ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และแต่งตั้ง “พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์” เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 2 ฉบับ ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับแรกระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฐนัตถ์ สุวรรณภานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ส่วนประกาศฉบับที่สอง ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ประกาศแต่งตั้ง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ประกาศแต่งตั้งเลขาฯ ศอ.บต.