ประกาศแล้ว กฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียม พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ นาน 3 ปี

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯประกาศ กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2566 ลงกึ่งหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 1018 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1020 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 และมาตรา 1020/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโตยพระราชบัญญัติแก้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่ 23 ) พ.ศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ข้อ 2. ให้ลดอัตราค่าธรรมเนียมในกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ลดอัตราค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่ธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2563 ลงกึ่งหนึ่ง สำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัตที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา เฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยที่การลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดลงกึ่งหนึ่ง สำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล ตามกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31ธันวาคม
พ.ศ. 2566

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล สมควรลดอัตราค่าธรรมเนียมในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 


ดูประกาศฉบับเต็ม