นิด้าโพลเผย ปี 2566 คนไทยเหนื่อยหน่ายปัญหาเศรษฐกิจมากสุด

NIDA Poll นิด้าโพล ชีวิต คุณภาพชีวิต ประชาชน

นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชน ปี 2566 กลุ่มตัวอย่าง 42.75% ค่อนข้างมีความสุข ขณะที่ปัญหาที่ทำคนไทยเหนื่อยหน่ายที่สุดแห่งปี ระบุปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลรายได้-ชีวิตความเป็นอยู่ ทำเหนื่อยหน่ายมากที่สุด

วันที่ 1 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี 2566 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ 42.75 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะ ได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน

ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง

ร้อยละ 18.63 ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น

ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ

ร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่าย ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า

 • ร้อยละ 58.63 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่
 • ร้อยละ 25.42 ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา
 • ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล เป็นต้น
 • ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน ร้อยละ 20.23 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด
 • ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 • ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
 • ร้อยละ 13.89 ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ
 • ร้อยละ 10.61 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
 • ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย
 • ร้อยละ 9.62 ระบุว่า ปัญหาการคอรัปชันในทุกระดับ
 • ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ปัญหาการจราจร
 • ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม
 • ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในระบบราชการ
 • ร้อยละ 4.58 ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ
 • ร้อยละ 0.92 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก