แกะรอย ผังเมืองรวม กทม. เดดไลน์ใช้สิทธิแก้ไข-ยกเลิก 29 ก.พ.นี้

กทม.

โดนข้อหาเอื้อประโยชน์นายทุน จากการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร หรือผังเมือง กทม. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

ไทม์ไลน์อยู่ที่ “กทม.-กรุงเทพมหานคร” ตัดสินใจขยายเวลาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 2562

จากเดิมเปิดให้ยื่นคำร้องตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567 ล่าสุด เมื่อมีการปลุกกระแสเอื้อประโยชน์นายทุน ทาง กทม.จึงได้ประกาศเพิ่มเวลาให้สามารถยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้

เพิ่มผังสิ่งแวดล้อม-ผังน้ำ

โดย “วิศณุ ทรัพย์สมพล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่า ผังเมืองรวม กทม.ปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี 2556 ปกติจะมีการปรับผังเมืองใหม่ทุก 5 ปี ที่ผ่านมา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. อยู่ระหว่างปรับปรุงฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

ต่อมาในปี 2562 ได้มี พ.ร.บ.การผังเมืองใหม่ เพิ่มข้อกำหนดให้ผังเมืองรวมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 4 แผนผัง เป็น 6 แผนผัง ได้แก่ 1.แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท 2.แผนผังแสดงที่โล่ง 3.แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง

4.แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ 5.แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 6.แผนผังแสดงผังน้ำ

เป็นเหตุผลความจำเป็นและเหตุผลสำคัญที่ร่างผังเมืองรวม กทม. ที่กำลังจะประกาศใช้ในปี 2565 ต้องนำกลับมาทำแผนผังเพิ่มจาก 4 ผัง โดยเพิ่ม “ผังเมืองสิ่งแวดล้อม-ผังเมืองน้ำ” เพื่อให้ครบ 6 ผังดังกล่าว

เปิด 4 ช่องทางยื่นคำร้องแก้ไข

สำหรับช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม. มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

2.ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 45 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

3.ยื่นทางเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร https://webportal.bangkok.go.th/cpud

4.ยื่นทางเว็บไซต์โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร https://plan4bangkok.com

18 ขั้นตอนปรับปรุงผังเมือง

ทั้งนี้ การปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. ปี 2562 มี 18 ขั้นตอนคือ 1.กทม.รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการผังเมืองให้ปรับปรุงผังเมืองรวม 2.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม กทม. 4.คณะกรรมการที่ปรึกษาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 5.ประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.ประมวลผลความคิดเห็นประชาชน นำมาปรับปรุงร่างผังเมืองรวม 7.คณะที่ปรึกษาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 8.กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) ให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 9.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นชอบร่างผังเมืองรวม 10.ปิดประกาศ 90 วัน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้องขอให้แก้ไข

11.รวบรวมคำร้อง จัดทำความเห็นประกอบคำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12.ที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.พิจารณา
คำร้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 13.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 14.กรมโยธาฯ ให้ความเห็นต่อการพิจารณาคำร้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 15.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง ให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

16.แก้ไขปรับปรุงร่างผังเมืองรวมตามมติคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 17.ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม และ 18.ประกาศข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในราชกิจจานุเบกษา

เปิดประชาพิจารณ์ 7 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ วิศณุกล่าวว่า นโยบายหลักที่อยากทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น เมืองที่ไม่มีสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ฯลฯ การปรับผังเมืองจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำสิ่งที่เราอยากให้มีบรรจุในผังเมืองใหม่ ซึ่งไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทุนกลุ่มใด หากมีการได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการปรับผังสี จะต้องแบ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าวมาเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อัพเดตล่าสุด กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนที่ 5 จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชนแล้ว 7 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1-2-3 วันที่ 23 ธันวาคม 2566 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ที่สำนักงานเขตมีนบุรี, กลุ่มกรุงเทพกลาง ที่ศาลาว่าการ กทม. และกลุ่มกรุงธนใต้ ที่สำนักงานเขตบางบอน

ครั้งที่ 4-5-6 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 กลุ่มกรุงเทพเหนือ ที่โรงเรียนวัดหลักสี่, กลุ่มกรุงธนเหนือ ที่สำนักงานเขตบางพลัด และกลุ่มกรุงเทพใต้ ที่สำนักงานเขตคลองเตย

และครั้งที่ 7 เป็นเวทีประชาพิจารณ์ทั้ง 50 เขต ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

กทม.น้อมรับทุกความคิดเห็น

ด้าน “ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ” ผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเรื่องผังเมือง

“ผังเมืองก็เหมือนธรรมนูญเมือง เราต้องปฏิบัติตาม ซึ่งผังเมืองยังมีข้อต้องปรับปรุงอีกเยอะ และผังที่เห็นวันนี้ไม่ใช่เราทำทั้งหมด แต่เป็นผังที่ทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2542 เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากขึ้น และพร้อมจะฟังเหตุผลของประชาชน”

ทั้งนี้ ร่างผังเมือง กทม.ฉบับใหม่มีกระบวนการพัฒนาต่อจากผังเมืองเดิมปี 2542 และออกมาเป็นผังเมืองปี 2556 แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ชุมชน สังคมต่าง ๆ จึงต้องปรับผังเมืองใหม่ครั้งใหญ่ รวมทั้งกฎหมายผังเมืองที่เป็นกฎหมายแม่ กำหนดให้มีการทบทวนผังเมืองรวมทุก 5 ปี

ณ ตอนนี้ ร่างผังเมืองใหม่อยู่ในขั้นตอนต้น ๆ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาร่างผังเมืองนี้ให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม หลังจากนั้นต้องเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด แล้วยังมีขั้นตอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เคยให้ความเห็นไว้ร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดได้อีกขั้นหนึ่ง

รวมทั้งมีเวลาร่วมกันพิจารณาก่อนจะถึงขั้นตอนการบังคับใช้ ผ่านการลงมติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครของสภา กทม.


“กทม. ยินดีน้อมรับฟังทุกความเห็นของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาร่างผังเมืองนี้ให้ดีขึ้น และเพื่อให้การรับฟังได้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น จึงขอขยายการรับฟังความเห็นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ รวมถึงจะปรับปรุงกระบวนการและช่องทางในการรับข้อมูลให้ดีขึ้น ขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่ช่วยชี้ปัญหาต่าง ๆ และทำให้มีคนสนใจปัญหาของผังเมือง กทม.มากขึ้น” คำกล่าวของผู้ว่าฯ ชัชชาติ