ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ-ตั้งผู้ทำแผน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ ในคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ2/2567 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
กรมบังคับคดี ระหว่างบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องขอ กับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ขยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ และตั้ง บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ เป็นผู้ทำแผนนั้น

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา 90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://reorg-service.led.go.th หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้

หรือยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้