สำนักนายกฯ ประกาศ ตั้งคณะ กก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 55 คน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวม 55 คน หลังคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระ

วันที่ 18 เมษายน 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (2 มิถุนายน 2563) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 39 คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม2567 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร จำนวน 55คน ตามมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชรชุนละเอียด) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอ ดังนี้

Advertisment