ข่าวดี สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี สร้างคืบ 91% ดีเดย์เปิดใช้กลางปี 2567

สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี

เพราะมีเธอ จึงมีทาง

การทำงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของกรมทางหลวงชนบท สังกัดกระทรวงคมนาคม ผลงานล่าสุดคือโปรเจ็กต์ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งมาพร้อมกับข่าวดีที่คาดว่าจะสามารถเปิดให้สัญจรได้ช่วงกลางปี 2567 นี้

โดย “อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลงิ้วราย-ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ซึ่งสะพานดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ทำให้การเดินทางไร้รอยต่อ และลดต้นทุนในการเดินทาง เป็นโครงข่ายที่ส่งเสริมต่อระบบเกษตร

ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 91 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานพื้นสะพานช่วงกลางน้ำ ตามแผนงานคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในช่วงกลางปี 2567 นี้

Advertisment

สะพานแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์รถเก่า (เจษฎาเทคนิค มิวเซียม) มีจุดสิ้นสุดโครงการที่ตำบลสัมปทวน บริเวณข้างวัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล)

ออกแบบก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร และก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งจุดเริ่มต้นโครงการ และผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตฝั่งจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดเป็น 641 เมตร

พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 114.278 ล้านบาท

สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี

Advertisment

ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางระหว่างตำบลงิ้วรายไปยังตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายจึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อสะพานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ซึ่งเป็นผลไม้ชื่อดังของจังหวัด

อีกทั้งช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความมั่นคงแข็งแรง ให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ทันเวลา เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 กิโลเมตร

นอกจากนี้ สะพานดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตัวเมืองนครชัยศรี ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด สนับสนุนการเดินทางระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม และอำเภอใกล้เคียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น