ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง “สนธยา” เป็นที่ปรึกษานายกฯ “อิทธิพล” เป็นผช.รัฐมนตรี

วันนี้ ( ๑๖ พ.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๙๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง มีรายละเอียดระบุว่า  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งให้ นายสนธยา คุณปลื้ม ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มีรายละเอียดระบุว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบตามที่ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เป็นต้นไป นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จึงมีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจํากระทรวงพร้อมมอบอํานาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้  ๑ นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ๒ นายสันติ กีระนันทน์  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์