มติมหาเถรสมาคมแต่งตั้ง “พระเทพสังวรญาณ วิ.” ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม

มติมหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้ พระเทพสังวรญาณ วิ. (จิรพล อธิจิตฺโต ป.ธ.๗) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร – จังหวัดสมุทรปราการ (ธ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง #เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม เนื่องจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามอาพาธ

สำหรับลำดับสมณศักดิ์ มีดังนี้

5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ราชทินนามที่ พระโสภณคณาภรณ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ราชทินนามที่ พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ราชทินนามที่ พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

ที่มา : มติชนออนไลน์