กระทรวงแรงงาน วางโรดแมป พัฒนากำลังคนพื้นที่ EEC

กระทรวงแรงงาน วางโรดแมประยะยาว รุกพัฒนาคน รองรับการเติบโต EEC ลดขาดแคลนแรงงาน 2.9 หมื่นคน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดหาและพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการแรงงานในเขตพื้นที่ EEC ใน 3 จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทำให้ทราบถึงปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ขาดแคลนแรงงานกว่า 2.9 หมื่นคน วุฒิการศึกษาและทักษะที่สถานประกอบกิจการต้องการ รวมทั้งวางแผนพัฒนากำลังแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)

นายสุทธิกล่าวต่อไปว่า ได้ใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน อาทิ ร่วมกับกรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการจัดทำ Roadmap แนวทางการจัดหาและพัฒนากำลังคนรองรับการขยายตัวและการลงทุ่นในเขต EEC ในการมุ่งแก้ปัญหาที่กล่าวมา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 6 เดือน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ที่ชลบุรี พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (up-re skill) และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการจัดหาแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ

“ระยะกลาง 1-5 ปี (2562-2566) สร้างระบบฐานข้อมูลแบบ Big Data เพื่อใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงานและ Matching พัฒนาระบบการฝึกและเครื่องจักรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลระยะยาว จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Excellence Center ใน 3 จังหวัด พัฒนาหลักสูตรทวิภาคีด้านอาชีวศึกษาและสหศึกษาในระดับ ป.ตรี สร้างเครือข่ายและให้การรับรองสถานฝึกอบรมของเอกชนในการฝึกอบรมแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ยกระดับทักษะและทดสอบฯ ให้ได้ไม่น้อยกว่า 68,900 คน ระยะยาว 5-10 ปี (2567-2576) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงการจัดหางานกับตัวบุคคล (การหางาน การพัฒนาทักษะฝีมือ การศึกษา) พัฒนาหลักสูตรและการจัดทำมาตรฐานฝีมือในสาขาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่ง Roadmap จะเป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ EEC จะมีการจัดทำให้มีความสมบรูณ์แบบสอดคล้องกับพื้นที่มากที่สุด” อธิบดี กพร.กล่าว