“ผังเมืองสมุทรปราการ” ลงราชกิจจาแล้ว! ห้ามสร้างตึกสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้ ออกประกาศกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 26/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (4) ของวรรคสอง ของข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(4) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ ก. 1 – 11 ให้ประกอบกิจการโรงแรมได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โดยโรงแรมดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีพื้นที่น้ำซึมผ่าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีอาคารปกคลุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ พื้นที่น้ำซึมผ่านและพื้นที่สีเขียวอาจอยู่ใน
บริเวณเดียวกันได้”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของวรรคสอง ของข้อ 23 แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ.2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(7) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ ก. 1 – 11 ให้อยู่อาศัยได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยการอยู่อาศัยดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีพื้นที่น้ำซึมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีอาคารปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดิน
ที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ พื้นที่น้ำซึมผ่านและพื้นที่สีเขียวอาจอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ (8) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณก. 1-11 ให้ประกอบพาณิชยกรรมได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษโดยการประกอบพาณิชยกรรมดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีพื้นที่น้ำซึมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีอาคารปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้ พื้นที่น้ำซึมผ่านและพื้นที่สีเขียวอาจอยู่ในบริเวณเดียวกันได้”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (11) ของวรรคสอง ของข้อ23 แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(11) ศูนย์ประชุม เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ ก. 1-11 ให้ประกอบกิจการศูนย์ประชุม
ได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ โดยศูนย์ประชุมดังกล่าวต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ
ที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร มีพื้นที่น้ำซึมผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
และพื้นที่สีเขียวที่ไม่มีอาคารปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ทั้งนี้
พื้นที่น้ำซึมผ่านและพื้นที่สีเขียวอาจอยู่ในบริเวณเดียวกันได้”
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 ในที่ดินบริเวณ ก. 1-11 ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงแรมการอยู่อาศัย การประกอบพาณิชยกรรมและศูนย์ประชุมได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ