“เครือข่ายวิชาการสร้างเมืองเพื่อทุกคน” แถลงการณ์-ร่อนจดหมายเปิดผนึก จี้รัฐทบทวนจัดระเบียบแผงลอย

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 เวลา 15.30 น. ที่ ห้องประชุม จุมภฏ พันทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาการสร้างเมืองเพื่อทุกคน แถลงการณ์เรื่อง การทบทวนนโยบายการจัดระเบียบแผงลอย โดยมีจดหมายเปิดผนึกให้พิจารณาทบทวนการจัดระเบียบแผงลอย ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รศ.ดร.นฤมล นิราทร คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนแถลงว่า ได้จัดทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน รวมทั้งสิ้น 3 ภาษา เพื่อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของธุรกิจหาบเร่แผงลอย

“เราจะเสนอให้รัฐบาลไทยทบทวนมาตรการจัดระเบียบ โดยเสนอว่าการจัดระเบียบนี้ควรมาจากฐานคิดที่มีความชัดเจนในแง่บทบาทและความสำคัญของแผงลอยที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หากมีความรู้ความเข้าใจและได้จัดให้ฝ่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นักวิชาการเสนอว่าให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การค้าแผงลอยในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหาร”

รศ.ดร.นฤมล สรุปข้อเสนอที่เป็นสาระสำคัญว่า 1.แผนการต้องมีความยั่งยืน สร้างการปรับตัวให้กับผู้ค้าสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 2.การแก้ไขปัญหาควรจัดสรรปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นและคำนึงถึงความอยู่รอดของการค้าแผงลอยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อย

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการการค้าแผงลอยต้องมีการบูรณาการ โดยคำนึงถึงความเกี่ยวข้องด้านกายภาพ อาชีพ รายได้ ความด้อยโอกาส ความมั่นคงทางอาหาร และประชาชน ซึ่งจำเป็น และ 4.ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ชุมชน ท้องถิ่นและรัฐบาลควรได้รับ เช่น ภาษี ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่

ทั้งนี้ มีนักวิชาการร่วมลงชื่อ 88 ราย อาทิ รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ, รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, ศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.สุธิดา กัลยาณรุจ มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม, รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ นักผังเมือง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เป็นต้น

  

Previous articleณัฐชยา มณีเวศย์วโรดม ต่อยอด “พลอย” เรือนเงิน TAEVIKA
Next articleกฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินใหญ่สุดในไทย