ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “สุนทรเวช” พ้นจากบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 11273/2552 กองบังคับ คดีล่ม ละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบัง คับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 29 เมษายน2554แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ นายสุทน สุนทรเวช จำเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2554 ต่อมาศาลมีคำสั่ง ให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากล้มละลายไว้ นั้น บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงให้ปลด นายสุทน สุนทรเวช จำเลย จากการเป็น บุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วสุกานดา ปลื้มสดุ ใจ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

Previous articleเอสซี แอสเสท จับมือพันธมิตร ระดมทุนบริจาคจากการขายเสื้อผ้ามือสอง
Next articleกังวลอุปทานน้ำมันดิบตึงตัว หนุนราคาน้ำมันดิบขึ้นกว่า 2%