ก.แรงงาน ปิดจ็อบ! ต่ออายุแรงงานประมง ม.83 ระบุมียอดมาต่ออายุ 6,082 คน กัมพูชามากสุด รองลงมาเมียนมา และลาว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยได้เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งจะอนุญาตให้คราวละ 1 ปี ตามที่แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดติดชายทะเล หรือสถานที่ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวัดนั้น
ปรากฏว่า มีแรงงานต่างด้าวมายื่นขอขยายระยะเวลาการทำงานจำนวนทั้งสิ้น 6,082 คน คิดเป็นร้อยละ 55.29 เป็นกัมพูชามากที่สุดจำนวน 4,565 คน รองลงมาเป็นเมียนมา 1,397 คน และลาว 120 คน โดยจังหวัดที่มีผลการดำเนินการมากที่สุด 5 อันดับคือ 1. ระยอง 2. ตราด 3. ชลบุรี 4. ปัตตานี 5. สงขลา

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงงานประมงโดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU เป้าหมาย 42,000 คน ซึ่งในขณะนี้มีนายจ้างยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานแล้ว 13,949 คน และได้ดำเนินการจัดส่งคำขออนุญาตนำเข้าแรงงานไปสถานทูตทั้ง 3 ประเทศแล้ว 9,099 คน เป็นกัมพูชา 4,588 คน เมียนมา 4,159 คน ลาว 352 คน โดยได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แล้วจำนวน 1,656 คน

สำหรับแรงงานประมงตามมาตรา 83 ที่ไม่ได้ต่ออายุการทำงานในครั้งนี้พบว่า บางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็น MOU แล้ว และบางส่วนเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะสามารถนำเข้าแรงงานประมงได้ทันต่อความต้องการ

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงาน หากฝ่าฝืนทำงานมีความผิดในข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษปรับ 5,000-50,000 บาท ตรวจพบจับปรับแล้วส่งกลับประเทศทันที

ส่วนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีความผิดในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ต้องระวางโทษปรับ 10,000-100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และหากทำผิดซ้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 50,000-200,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี