โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทย 24 ราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒๔ ราย ดังนี้

๑. นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๒. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๓. นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง
๔. นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๕. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๖. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ส ำนักงานปลัดกระทรวง
๗. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๘. นายสมชาย บำรุงทรัพ ย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพ ชรบุรี ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๙. นาย สมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่า ราชการจังหวัด เชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๑๐. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตาก ดำรงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๑๑. นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
๑๒. นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
๑๓. นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
๑๔. นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
๑๕. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
๑๗. นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
๑๘. นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
๑๙. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
๒๐. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๒๑. นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
๒๒. นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู
๒๓. นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
๒๔. นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศณ วันที่ ๑๒ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Previous articleเอสซี แอสเสท จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ “The Art of Gastronomy 2018” ครั้งที่ 5
Next articleจนท.แล็บนิติวิทย์ กรมอุทยาน ยันซากของกลางไม่เป็นปัญหา ตรวจสอบได้ 1 เดือนรู้