ด่วน! กทม.ประกาศคุม “เหตุรำคาญ” รถควันดำ-เผาที่โล่ง ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2.5 หมื่น

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคมเป็นต้นไป โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 จึงออกประกาศ

1.ให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

2.ให้แหล่งกำเนิดต่อไปนี้เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นที่
2.1 รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน
2.2การเผาในที่โล่ง ได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ เว้นแต่เผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณี
2.3 กิจการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางอากาศ

3.ให้ผู้ก่อเหตุรำคาญปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ
3.1 ห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานวิ่งใช้งานบนท้องถนน
3.2 ห้ามเผาในที่โล่งในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
3.3 ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.มาตรการที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.มาตรการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 3.มาตรการฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศในพื้นที่ก่อสร้าง

4.ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน

5.ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 74 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 


 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ