การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 10 เมษายน 2562

1.สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ประจำวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ เวลา 9.00 น. จากการตรวจวัด 17 พื้นที่ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้

– ค่า PM2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 54 – 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยพบค่าสูงสุดที่ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย และค่าต่ำสุดที่ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก

– มีค่าลดลง 1 พื้นที่ เพิ่มขึ้น 15 พื้นที่ และไม่มีข้อมูล 1 พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน

Advertisement

– คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 14 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และสีแดง 2 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง

Advertisement

2.สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ในวันที่ 9 เมษายน 2562 จากดาวเทียมระบบ MODIS ดังนี้
– จุดความร้อนรวมทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 63 จุด โดยลดลงจากวันที่ 8 เมษายน 2562 จำนวน 53 จุด หรือคิดเป็นลดลง 45.7 %
– มีจำนวนมากสุดที่ จ. เชียงราย จำนวน 21 จุด
– สามารถแบ่งตามประเภทพื้นที่ได้ดังนี้
1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 จุด
2) ป่าสงวนแห่งชาติ 27 จุด

หมายเหตุ : ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS

Advertisement

3. สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ( GISTDA) รายงานการปกคลุมของหมอกควันจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562 พบว่า มีกลุ่มหมอกควันปกคลุมบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก และมีทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นนอกจากปัญหาการเผาในที่โล่งภายในประเทศไทยแล้ว จังหวัดดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนได้อีกด้วย

3. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง จากผู้แทน Thai PBS เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของแต่ละอำเภอ โดยจังหวัดฯ ได้จัดเตรียมเครื่องฟอกอากาศไว้ 1,000 ชุด และจะทยอยมอบ 700 ชุดแรกก่อน เพื่อนำไปใช้ในห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาด ตามสถานที่ที่อำเภอกำหนดไว้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จุดรับบริการประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข ที่กำหนดไว้เพื่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก คนชรา และผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ปลอดจากหมอกควันและฝุ่นละออง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและเป็นพื้นที่ให้ประชาชนรับอากาศบริสุทธิ์อย่างทั่วถึง รวมถึงบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

จังหวัดลำพูน

– สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลำพูน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รายงานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่แม่สาร และหน่วยฯ ป่าบง ออกลาดตระเวนทางรถยนต์ พบไฟไหม้ 1 จุด

บริเวณทิศตะวันออกอ่างฯ แม่เส้า ขสป.ดอยผาเมือง ม.9 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน พื้นที่เสียหาย 2 ไร่ สาเหตุเกิดจากการล่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ป่าเลา ทีมปกครอง อำเภอแม่ทา และเจ้าหน้าที่ทหารค่าย ร.7 พัน 1 ออกลาดตระเวนพบไฟไหม้ 1 จุด บริเวณทิศเหนือดอยตม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา ม.8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน พบพื้นที่ป่าเต็งรังเสียหาย 3 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า

– เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแม่ปิง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และ ชป.ดับไฟ ออกลาดตะเวนพื้นที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าในพื้นที่ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน ผลการปฎิบัติไม่พบไฟป่าและผู้กระทำผิดในการลักลอบเผาป่าในพื้นที่ นอกจากนั้นนายดวงจันทร์ จันทร์โอรส ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอลี้ ได้สนธิกำลังร่วม ๕ ฝ่าย ประกอบด้วย ชป.ดับไปป่า ร ๗ พัน ๒ ชป.ดับไฟป่าแม่ตืน จนท.ตร.สภ.ลี้ และฝ่ายปกครอง ร่วมออกลาดตะเวนพื้นที่เสี่ยงในเขต หมู่ ๓ ต.แม่ตืน อ.ลี้ ผลการปฏิบัติ พบไฟป่าในพื้นที่ ๑ จุด โดยสามารถควบคุมไฟป่าได้ พบพื้นที่เสียหายประมาณ ๘ ไร่ และ ชป.ดับไฟป่าแม่เหยียบ ได้สนธิกำลัง ประกอบด้วย ชป.ดับไฟป่า (ร.๗ พัน ๒) จนท.ป่าไม้แม่เหยียบ จนท.ตร.สภ.ลี้ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันดับไฟป่าในพื้นที่ ต.แม่ตืน พบไฟป่าในพื้นที่ จำนวน ๒ จุด สามารถควบคุมไฟป่าได้ พบพื้นที่เสียหายประมาณ ๓๐ ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร ๑๐ ไร่ และป่า ๒๐ ไร่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารค่ายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2 ออกลาดตระเวนป้องกันและควบคุมไฟป่าท้องที่ตำบลลี้ ตำบลนาทราย และตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตรวจพบไฟป่า จำนวน 2 จุด จึงได้ปฏิบัติการดับไฟ ดังนี้

1) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ตืน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่ชุด ชรบ. บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 และราษฎรร่วมกันดับไฟท้องที่บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บริเวณพื้นที่เกษตรกรรม พบพื้นที่เสียหาย 10 ไร่

2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ตืน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่ชุด ชรบ. บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 และราษฎร่วมกันดับไฟท้องที่บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต พบพื้นที่เสียหาย 30 ไร่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุดปฏิบัติการไฟป่าศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต.หมอกจำแป่ ออกประชาสัมพันธ์แจกโปสเตอร์ และลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า การลักลอบเผาป่า และดับไฟป่าในท้องที่ ต.หมอกจำแป่ ต.ปางหมู ต.ห้วยผา อ.เมือง และนายสำราญ ธรรมตา หัวหน้าสถานีฯ ร่วมประชุมทางไกล (vtc) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี พล.ต.เกษม วังสุนทร ผช.ผอ.ศอ.ปกป.ภาค (สน.) เป็นประธานในการประชุม ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สถานีฯ ได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการศูนย์ ต.หมอกจำแป่ เครือข่ายฯ บ้านหมอกจำแป่ เครือข่ายฯ บ้านยอด ดับไฟป่า บริเวณไฟไหม้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านยอด ม. 9 ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง พบพื้นที่พื้นป่าอนุรักษ์ เสียหาย 8 ไร่ สาเหตุมาจากการล่าสัตว์

– ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) สจป.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอนลาดตระเวนไฟ และประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลหมอกจำแป่ ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชุดเฝ้าระวังไฟหมู่บ้านผาบ่องเหนือ เข้าทำการดับไฟบริเวณป่าห้วยแม่จ๋า ท้องที่ หมู่ 12 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถดับและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ พบพื้นที่เสียหายประมาณ 6 ไร่

– สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ร่วมระดมฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเส้นทางบริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ผ่านศูนย์ราชการ ผ่านซุ้มประตูเมืองทิศใต้ จนถึงบริเวณสามแยกหน้าโบสถ์นักบุญฟรังซิลเซเวีย (บ้านไม้แงะ)

จังหวัดน่าน

– สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน ปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับเครือข่ายฯ บ้านทุ่ง อยู่จุดตรวจคัดกรองบุคคลเข้า-ออกหาของป่า ณ บ้านทุ่ง ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ห้วยจำหิน ดอยแล้ง ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น

– หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.17 นาหมื่น อุทยานแห่งชาติขุนสถาน กรมทหารพรานที่ 32 ร่วมคัดกรองคนเข้าป่า ณ จุดสกัดคัดกรองพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า (น้ำกื่น) บ้านน้ำกื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน และร่วมออกตรวจซุ่มเฝ้าระวังการกระทำผิดว่าด้วยเรื่องไฟป่าในพื้นที่มีความสุ่มเสี่ยงเกิดไฟป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอุทยานแห่งชาติ

– กรมทหารพรานที่ 32 ได้ปฏิบัติการออกตรวจ/ซุ่มเฝ้าระวังการกระทำผิดว่าด้วยเรื่องไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า บ้านน้ำกื่น ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอุทยานแห่งชาติ และออกตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่า บริเวณป่าเส้นทางไปขุนน้ำลาด บ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และออกลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าชุมชนบ้านป่าต้าง ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง และบริเวณในเขตป่าสงวนแห่งชาติ-ป่าอุทยานแห่งชาติ ห้วยปางแหน ท้องที่บ้านน้ำลีใต้ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

– สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา ได้ปฏิบัติการดับไฟป่าร่วมกับราษฎรเครือข่ายฯ ไฟป่า บ้านน้ำยาว และบ้านดอนน้ำยาว ตำบลอวน ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟป่าในเขตป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ท้องที่ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าเบญจพรรณเสียหาย 20 ไร่ และร่วมกับเครือข่ายฯ ไฟป่าบ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร ปฏิบัติการดับไฟป่าห้วยบัว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว พบพื้นที่ป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรังเสียหาย 20 ไร่

– หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปกครองในพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอสันติสุข และอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการฉีดน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดปัญหามลพิษในอากาศอันเนื่องจากไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

จังหวัดลำปาง

– อำเภอวังเหนือ จัดประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล 8 ตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ไฟป่า สรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอำเภอวังเหนือ และจิตอาสา 904 พท.จว.ลป. นำโดย พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32 (2A-095) ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว ปลัดอาวุโส อ.วังเหนือ (2A-191) ประชุมวางแผนการใช้อากาศยาน ฮท.17 ทำการบินลาดตระเวรและดับไฟป่า บริเวณภูเขาสูงในเขต ต.ร่องเคาะ ต.วังทอง อ.วังเหนือ (จุดเกิดความร้อน) เพื่อควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

– ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่ทะ ดำเนินการดับไฟ ณ บ้านด่าน ม.2 ตำบลสันดอนแก้ว เป็นวันที่ 3 โดยประสานเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมดำเนินการบินทิ้งน้ำ จำนวน 26 ครั้ง ยุติภารกิจ เวลา 13.00 น. เนื่องจากติดภารกิจที่ จ.เชียงใหม่ และสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชุดเหยี่ยวไฟ ทหารพราน สมาชิก อส.อ.แม่ทะ เดินเท้าปฏิบัติการภาคพื้นที่ดินต่อไป

จังหวัดเชียงราย

– นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย มอบหมายให้นายยศพงศ์ ตุลาชม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับวนอุทยานน้ำตกดอนศิลาผางาม หมู่ รส.อ.เวียงชัย ผญบ.ม.11 ต.ผางาม สมาชิก อส. ชุดรักษาไฟป่า และประชาชนจิตอาสาของหมู่ 11 ต.ผางาม ออกลาดตระเวนและจัดทำแนวกันไฟเพื่อเฝ้าระวังเหตุไฟป่า ณ บริเวณป่าชุมชนหมู่บ้านร่องเจริญ ม.11 ต.ผางาม อำเภอเวียงชัย

– ชป.ดับไฟป่า อ.แม่จัน ร่วมกับผู้นำและผู้ช่วย บ้านห้วยปู ม.15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดกำลังเข้าดับไฟป่า หลังได้รับแจ้งจากผู้พบเห็น บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หลังบ้านห้วยปู ม.15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สาเหตุคาดว่าเกิดจากคนลักลอบเผาหรือการประทุของเชื้อไฟเก่าในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ไฟป่าที่ไหม้ก่อนหน้านี้ (ขั้นต้นให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่ สภ.แม่จัน ไว้ก่อน) ซึ่ง ชป.ดับไฟป่า สามารถดับและควบคุมการลุกลามของไฟป่าให้อยู่ในแนวกันไฟได้

– เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ดับไฟร่วมกับราษฎรบ้านราษฎร์ภักดี บริเวณ ม.10 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

– หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำทุกครัวเรือนและชุมชน

จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา ร่วมกับส่วนราชการ (อำเภอเมืองพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา แขวงทางหลวงชนบทพะเยา ปภ.พะเยา มทบ.34) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ร่วมดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้น ลดหมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศ โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่น ลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทำความสะอาดถนน พื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สวนสมเด็จย่า ข่วงวัฒนธรรม ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และถนนรอบชายกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดแพร่

– นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้นายวิรุฬห์สิทธิ์ แดนโพธิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยการบูรณาการร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กับกรมราชทัณฑ์ ณ บ้านหาดรั่ว ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น โดยมีนายชัยรัตน์ แสงปาน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

– หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.12 (แม่จั๊วะ) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.สูงเม่น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวฝาย และเจ้าหน้าที่แขวงการทาง ร่วมกันดับไฟบริเวณข้างถนนทางหลวงหมายเลข 101 สายสูงเม่น-เด่นชัย ข้างป่าช้าบ้านดงสุระ ม.2 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จนไฟดับสนิท พบพื้นที่เสียหายประมาณ 2 ไร่

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดตาก
ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอด ดำเนินการจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ และศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก