เปิดรายชื่อ 53 พล.ต.อ.-พล.ต.ต. ก.ตร.ไฟเขียวเลื่อนตำแหน่ง

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งตร.ที่ 247/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ด้วย ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการคัดเลือกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ จำนวน 2 ราย

เพื่อให้การปฎิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ดังนี้

1.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจจระเวนชายแดน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตรเวนชายแดน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่ มีพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบช.ตชด.วันจันทร์ที่ 22 เมษายน เวลา 9.30 น. ที่บช.ตชด.

นอกจากนี้มีรายงานด้วยว่า สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตร. 3 ตำแหน่ง ยศ พล.ต.อ. ประกอบด้วย
1. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ รองจตช.1 ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
2. พล.ต.ท.ทวิชาติ พละศักดิ์ รองจตช.2 ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
3. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็นที่ปรึกษาพิเศษ

สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.20 ตำแหน่ง ยศ พล.ต.ท. ประกอบด้วย
1. พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
2. พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
3. พล.ต.ต.จักรกฤษณ์ สิงศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
4. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
5. พล.ต.ต.ธเนศ สุนทรสุข รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
6. พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผบช.ภ.7 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
7. พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผบช.สพฐ.ตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
8. พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี เจริญสม รองผบช.สตส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
9. พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
10. พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง รองผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
11. พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ รองผบช.ภ.4 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
12. พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
13. พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์ รองผบช.สงป. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
14. พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ รองจตร. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
15. พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รองผบช.ตชด. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
16. พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รองผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ด้านป้องกันปราบปราม)
17. พล.ต.ต.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รองผบช.ภ.6 ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
18. พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช รองผบช.น. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
19. พล.ต.ต.ชาตรี ไพศาลศิลป์ รองผบช.ปส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
20. พล.ต.ต.ทนัย อภิชาติเสนีย์ รองผบช.ส. ขึ้นเป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตร. 30 ตำแหน่ง ยศ พล.ต.ต. ประกอบด้วย
1. พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ สิริขจร รองผบก.ฝรก.บช.ศ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พ.ต.อ.ชลาวุฒิ ไพรวรรณ รองผบก.ตชด.ภ.1 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
3. พ.ต.อ.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ รองผบก.ฝรก. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ รองผบก.สฝจ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
5. พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รองผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
6. พ.ต.อ.วิรัช สุมนาพันธุ์ รองผบก.ภ.จว.เชียงราย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
7. พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ รองผบก.พฐ.8 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พ.ต.อ.สหัส โหรวิชิต รองผบก.ภ.จว.จันทบุรี ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
9. พ.ต.อ.หญิง นิศา บุนนาค อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
10 .พ.ต.อ.สุวิทย์ แก้วกัลยา นว.(สบ5) ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
11. พ.ต.อ.ธนวรรธน์ อยู่คง รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
12. พ.ต.อ.ชูเกียรติ วงศ์สิทธิการ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พ.ต.อ.หญิง ปสาธนีย์ สิทธสรเดช รองผบก.อก.จต. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
14. พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
15. พ.ต.อ.วิบูลย์ กิตติแสงสุวรรณ รองผบก.ภ.จว.เลย ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
16. พ.ต.อ.ทวีพร มั่นชวนนท์ รองผบก.ตป. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
17. พ.ต.อ.เฉลิม ชัยประสิทธิ์ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
18. พ.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ ดีอินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานชีวเคมี รพ.ตร.
19. พ.ต.อ.อานันทพงศ์ เชิดเกียรติกุล รองผบก.ปส.4 บช.ปส. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
20. พ.ต.อ.หญิง วรรณีย์ ตระการวนิช นายแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
21. พ.ต.อ.สุพล ภู่พูลทรัพย์ รองผบก.ตชด.ภ.4 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
22. พ.ต.อ.พิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผบก.อก.ภ.6 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
23. พ.ต.อ.โสภณ วารี รองผบก.ภ.จว.บึงกาฬ ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
24. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน รองผบก.ตชด.ภ.3 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
25. พ.ต.อ.ฐณธรณ์ คงชีพ รองผบก.ภ.จว.สระบุรี ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
26. พ.ต.อ.ชิดชนก พรหมสวัสดิ์ รองผบก.วจ. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
27. พ.ต.อ.สมเกียรติ วัฒนพันธุ์ รองผบก.กต.2 ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
28. พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ รองผบก.ภ.จว.ตาก ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
29. พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธ์ นราพิสุทธิ์ รองผบก.ภ.จว.พิจิตร ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
30. พ.ต.อ.นิมิตร แสงอรุณ รองผบก.สบส. ขึ้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ทั้ง 53 ตำแหน่งยังไม่มีคำสั่งให้รักษาการแทนในตำแหน่งแต่อย่างใด

ที่มา:มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ