การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

1. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ เวลา 9.00 น. จากการตรวจวัด 17 พื้นที่ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้

– ค่า PM2.5 มีค่าอยู่ระหว่าง 40 – 105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยพบค่าสูงสุดที่ ต. เวียง อ. เมือง จ. เชียงราย และค่าต่ำสุดที่ ต. จองคำ อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน

– มีค่าเพิ่มขึ้น 15 พื้นที่ ลดลง 1 พื้นที่ และไม่มีข้อมูล 1 พื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน

– คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 14 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีเหลือง 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) และสีแดง 1 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ)

ตารางที่ 1 แสดงค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ณ เวลา 9.00 น.

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง

2. สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ในวันที่ 20 เมษายน 2562 จากดาวเทียมระบบ MODIS ดังนี้

– จุดความร้อนรวมทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 132 จุด โดยลดลงจากวันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 35 จุด หรือคิดเป็นลดลง 21.0 %

– มีจำนวนมากสุดที่ จ. เชียงราย จำนวน 71 จุด

– สามารถแบ่งตามประเภทพื้นที่ได้ดังนี้

1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 36 จุด
2) เขต สปก. 2 จุด
3) ป่าสงวนแห่งชาติ 94 จุด

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

หมายเหตุ : ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS เพิ่มขึ้น* หมายถึง มีค่าเพิ่มขึ้น แต่คำนวณ % การเพิ่มขึ้นไม่ได้เนื่องจากฐานเป็นศูนย์

3. สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ( GISTDA) รายงานการปกคลุมของหมอกควันจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 20 เมษายน 2562 พบว่า มีกลุ่มหมอกควันปกคลุมและจุดความร้อนนอกประเทศไทยบริเวณฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย และมีทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นนอกจากปัญหาการเผาในที่โล่งภายในประเทศไทยแล้ว จังหวัดดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน ได้อีกด้วย

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

4. การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

– จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาโครงการ ทปอ. ร่วมใจ ต้านภัยฝุ่น ในหัว “ทางรอดวิกฤตหมอกควัน ด้วยองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรม และภูมิสังคม” โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา เป็นประธาน และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยจะนำข้อสรุปจากเวทีเสวนาดังกล่าวร่วมถอดบทเรียนใหญ่ในระดับจังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกวัน

จังหวัดเชียงราย

– ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) สจป.2 (เชียงราย) ปฏิบัติภารกิจบริเวณบ้านใหม่ดอยงาม ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ได้แบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านห้วยช้างลอด ต.โชคชัย ร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ จำนวน 1 จุด พบพื้นที่เสียหายประมาณ 30 กว่าไร่ ชุดที่ 2 ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เชียงราย สจป.2 (เชียงราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า (สายฟ้า) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านแม่เลียบ หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน บ้านทุ่งกวาง หมู่ที่ 1 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ พบพื้นที่เสียหายประมาณ 100 ไร่

– หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน และประชาชน ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ดักฝุ่นละอองและหมอกควันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบ วันละ 2 รอบ

จังหวัดลำพูน

– อำเภอลี้ ได้เกิดไฟไหม้ในเขตพื้นที่บ้านป่าจี้ หมู่ 3 ต.ป่าไผ่ สมาชิก อส.อำเภอลี้ ที่ 5 พร้อมด้วยทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านได้ช่วยกันดับไฟบริเวณป่าชุมชนติดต่อกับเขตพื้นที่บ้านดงสักงาม หมู่ที่ 6 จึงช่วยกันดับไฟและทำแนวกันไฟ ตอนนี้ไฟได้ดับลงแล้ว พบพื้นที่เสียหายเป็นป่าชุมชนประมาณ 10 ไร่

– หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ทา หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.2 (ทาชมภู) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ทา ร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าลำพูน – ผาเมือง (กรมอุทยานฯ) และเครือข่ายฯ บ้านศาลาแม่ทา ดับไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทา หมู่ที่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พบพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 62 ไร่ สาเหตุเกิดจากการหาของป่า

– ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวน 2 จุด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ติดต่อระหว่างตำบลตะเคียนปม และตำบลทุ่งหัวช้าง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง จึงได้สั่งการให้ ชป.ดับไฟป่าของอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่ได้รับรายงานการเกิดไฟ โดยสามารถดับไฟได้ทั้งสองจุดแล้ว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

– สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาระเร่งด่วนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.ปาย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีนายอำเภอปาย เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ จนท.สถานีฯ ตรวจสอบจุดความร้อน บริเวณทิศเหนือ บ้านป่ายาง ม.3. ต.แม่นาเติง อ.ปาย ในเขตป่าอนุรักษ์ ขสป.ลุ่มน้ำปาย ดับเสร็จสิ้น พบพื้นที่เสียหาย 8 ไร่ สาเหตุมาจากการหาของป่า

– เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า สบอ.16 แม่สะเรียง เข้าดับไฟบริเวณป่าใกล้บ้านหนองผาจ้ำ หมู่ 4 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจพบโดยรับแจ้งจาก Hotspot ระบบเวียร์ พบพื้นที่เสียหาย 20 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขสป.ลุ่มน้ำปาย

– .เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ จ.แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ประจำสัปดาห์ (War room) ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 โดยมีนายธนณกฤต นนทโครต ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธานในการประชุม

– ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) สจป.1 สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตำบลปางหมู ชุดเฝ้าระวังไฟบ้านสบสอย เข้าตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) และดับไฟบริเวณป่าบ้านสบสอย ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้บางส่วน ส่วนที่เป็นพื้นที่สูงชันไม่สามารถเข้าทำการดับได้ ศูนย์ฯ อบต.ปางหมูและชุดเฝ้าระวังไฟหมู่บ้านสบสอยคอยเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ต่อไป เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ กับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวา พบพื้นที่เสียหายที่ควบคุมได้ประมาณ 10 ไร่

– ชุดปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจฯ (ชป.ฉก.) ตำบลผาบ่อง ชุดปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจฯ (ชป.ฉก.) ตำบลผาบ่อง ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณข้างป่าช้า บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จึงได้นำกำลังพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ อบต.ผาบ่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการดับไฟและทำแนวกันไฟ พร้อมรถน้ำเข้าสกัดเพลิง สามารถดับเพลิงไว้ได้ทั้งหมด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดลำปาง

– ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงไฟป่า บ้านสบป้าด หมู่ที่ 1 ตำบลสบป้าด ออกลาดตระเวนและพบเหตุไฟป่าจำนวน 1 จุด จึงร่วมกันเข้าดับไฟป่าที่ตรวจพบ ผลดำเนินการสามารถระงับเหตุได้เรียบร้อย

– ชุดปฎิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ 45 นาย นายก อบต.เมืองมาย ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านไผ่งาม ม.5 บ้านไผ่แพะ ต.เมืองมาย หน่วยส่งเสริมฯ แจ้ห่ม 6 นาย ร่วมกันดับไฟตามจุด Hotspot บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง สามารถควบคุมไฟไว้ได้ พบพื้นที่เสียหาย 50 ไร่

– ชป.ทพ.3 ดับไฟป่าและหมอกควัน (กรม ทพ.35) อำเภอเมืองปาน จว.ลำปาง สนธิกำลังกับ จนท.ฝ่ายปกครอง ลาดตระเวนทางรถยนต์พบไฟป่ากำลังลุกลาม บริเวณบ้านน้ำโจ้ ม.8 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จังหวัดลำปาง จึงดำเนินการดับไฟป่าด้วยถังฉีดน้ำ และทำแนวกันไฟ ทั้งนี้สามารถดับไฟป่าได้ โดยไม่พบผู้กระทำความผิด

– อำเภอจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล ออกลาดตระเวนและดับไฟป่าตามจุดความร้อนในพื้นที่ตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ร้อย.รส.ที่ 1 อ.แม่ทะ นายพงษ์กร สิงห์ไชย หน.ป้องกัน อบต.หัวเสือ นายแก้วเมือง เตมะ ผช.ผญ.ผาแมว หมู่ 8 และราษฎรจิตอาสา เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่บ้านผาเเมว หมู่ 8 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1) บริเวณพื้นที่ห้วยโป่งปู่ล้าซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ถูกไฟไหม้ทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 10 ไร่ พบว่าไฟได้ดับลงเรียบร้อยเเล้ว 2) บริเวณพื้นที่ดงห้วยเคี่ยน ยังคงมีไฟไหม้อยู่ จึงช่วยกันเข้าดับไฟ โดยพบพื้นที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ และ 3) บริเวณพื้นที่ภูเขาดงแม่ผาแมวซึ่งเป็นเขตติดต่อกับ อ.ลอง จว.พ.ร. พื้นที่ดังกล่าวยากต่อการขึ้นไปดับไฟ และอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ได้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จังหวัดตาก
ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอดจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก

จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดน่าน

– อ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ร้อย ทพ.3207 จัด ชป.บรรเทาสาธารณภัย ประจำตำบลห้วยโก๋น ออกลาดตระเวนตรวจและพิสูจน์ทราบพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และทำแนวกันไฟ บริเวณบ้านห้วยทรายขาว ม.7 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ผลการปฏิบัติไม่มีเหตุไฟป่าแต่อย่างใด

– อ.นาน้อย ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.16 อช.ศรีน่าน สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน ออกประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือราษฎรงดเผาวัชพืชทางการเกษตร จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 และลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่ อ.นาน้อย จำนวน 2 จุด ดังนี้ พื้นที่ ต.น้ำตก อ.นาน้อย และพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ 9 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– อ.เมืองน่าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่1 ร้อย.รส.ที่1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 11 (สะเนียน) อช.นันทบุรี และหน่วยป้องกันไฟป่า จ.น่าน จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดการลักลอบเข้าพื้นที่ป่า และขอความร่วมมือกับประชาชนงดการเผาป่าในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควันตามประกาศของ จ.น่าน โดยตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณบ้านตาแวน หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน และออกสำรวจแนวกันไฟ เขตป่าชุมชนห้วยหลวง บ้านตาแว่น หมู่ที่ 4 ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

– อ.เวียงสา ร่วมกับ กกล.รส.จว.นน.โดย หมู่ รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ม. 2 พัน.15) อ.เวียงสา ชป.ลว.ป้องกันไฟป่า ม.2 พัน.15 (ต.ยาบหัวนา) จนท.ตำรวจ หน่วยป้องกันรักษาป่า นน.ที่13 ลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่จุดความร้อน (Hotspots) บริเวณบ้านเสลียม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามต่อไป

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 21 เม.ย.62

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ