การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ 6 พ.ค.62

แฟ้มภาพ

1.สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ประจำวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 9.00 น. จากการตรวจวัด 17 พื้นที่ ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้

2.ค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 26 – 84 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งแสดงถึง คุณภาพอากาศดี (พื้นที่สีเขียว) จำนวน 2 พื้นที่ในวันนี้ได้แก่ พื้นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน 5 พื้นที่ มีพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) จำนวน 7 พื้นที่ และไม่พบพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ในวันนี้

– มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวาน

– คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) จำนวน 7 พื้นที่ ซึ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานเล็กน้อย พื้นที่สีเหลือง(คุณภาพอากาศปานกลาง) จำนวน 5 พื้นที่ และไม่พบพื้นที่สีแดง (คุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพ) ในวันนี้ พื้นที่สีเขียว (คุณภาพอากาศดี) เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเป็น จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ตารางที่ 1 แสดงค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ณ เวลา 9.00 น.

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง

2. สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จากดาวเทียมระบบ MODIS ดังนี้

– จุดความร้อนรวมทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 79 จุด โดยเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จำนวน 43 จุด หรือคิดเป็น 119.4 %

– มีจำนวนมากสุดที่ จ. เชียงราย จำนวน 40 จุด

– สามารถแบ่งตามประเภทพื้นที่ได้ดังนี้

1) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 20 จุด
2) ป่าสงวนแห่งชาติ 52 จุด
3) เขตสปก. 4 จุด
4) พื้นที่เกษตร 1 จุด
5) ชุมชน และอื่น ๆ 2 จุด

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนจุดความร้อน (hotspot) จากดาวเทียมระบบ MODIS

หมายเหตุ : ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS

3.สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) รายงานการปกคลุมของหมอกควันจากดาวเทียมระบบ MODIS ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีกลุ่มหมอกควันปกคลุมและจุดความร้อนนอกประเทศไทยบริเวณฝั่งเหนือของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มีทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้น สถานการณ์หมอกควันในช่วงเวลานี้จึงเกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่งภายในประเทศไทย

4.การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดลำปาง

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War Room) พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ตำบลบ้านหวด ตำบลหลวงเหนือ และตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จำนวน 5 จุด และสามารถดับได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังจาก พ้นกำหนดห้ามเผา จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทุกพื้นที่หลังสิ้นสุดกำหนดวันห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ให้จัดการด้วยวิธีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นลำดับแรก เช่น การไถกลบตอซัง หรือเศษวัชพืชในพื้นที่เกษตร การทำปุ๋ยหมัก หรือการนำไปเป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการเผาทุกครั้ง โดยต้องจัดทำแนวกันไฟ ความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ พร้อมประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 เป็นห้วงที่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปางต้องดำเนินการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่ป่าที่ได้รับอนุญาต) องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้จับกุมผู้กระทำผิดแล้วจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย แยกเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร จำนวน 56 ราย และ พ.ร.บ.สาธารณสุข จำนวน 23 ราย
จังหวัดลำพูน

– เกิดจุดความร้อนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 4 จุด วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ ตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 9, 11 และตำบลศรีบัวบาน จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ หมู่ที่ 8, 9 อำเภอเมืองลำพูนได้ตรวจสอบแล้ว เป็นไฟไหม้บนดอย และได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครไฟป่า และชุดดับไฟของป่าไม้ เข้าไปดำเนินการดับเรียบร้อยแล้ว

– อำเภอได้ประชุมชี้แจง ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอปท.ในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย และมาตราการของจังหวัด หลังประกาศห้ามโดยเด็ดขาดอย่างเคร่งครัด ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและขอความร่วมมือให้งดการเผาในช่วงวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2562 ส่วนการกำจัดเชื้อเพลิงในส่วนของอำเภอเมืองลำพูน ให้ดำเนินการได้ ในช่วงวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2562 ตามแผนของอำเภอโดยเผาได้ใน สองช่วงเวลา คือ ช่วงเวลา 06.00-11.00น. และช่วงเวลา 14.00-20.00 น. ห้ามเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่ของรัฐ โดยเด็ดขาด ซึ่งยังมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปจนการสถานการณ์จะข้าสู่ภาวะปกติ และไม่กระทบกับประชาชนด่านสุภาพและการท่องเที่ยวของจังหวัด

– ตามที่ได้เกิดจุดความร้อนขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 1 จุด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 อำเภอแม่ทาได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เป็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทิศตะวันตก ห้วยป่าบงในพื้นที่ หมู่ที่ 16 บ้านหล่ายสาย ตำบลทาสบเส้า โดยได้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดับไฟ สมาชิกอส.อ.แม่ทาที่ 3 เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า ผาเมือง – ลำพูน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัย ประชาชนจิตอาสา และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าไปดำเนินการดับไฟ พื้นที่เสียหาย 46 ไร่ สาเหตุหาของป่า ชนิดป่าเต็งรัง

จังหวัดน่าน

– หน่วยป้องกันไฟป่าที่ นน.๑๗ นาหมื่น หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่านาน้อย ชป. อช. ขุนสถาน ชป.ต้นน้ำห้วยนาย ต้นน้ำน้ำหิน และราษฎรบ้านน้ำกื่น ม.10 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน ร่วมออกลาดตะเวนตรวจสอบไฟป่า บริเวณสวนป่าน้ำลี-น้ำน่าน เขตป่าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ไม่พบไฟป่าแต่อย่างใด เหตุการณ์ปกติ และ ได้รับแจ้งเกิดไฟป่าบริเวณห้วยบ้านหนอง เจ้าหน้าฯจึงเดินทางเข้าตรวจสอบพบไฟป่าบริเวณสวนป่าน้ำลี-น้ำน่าน บ้านห้วยนาย ม.9 ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน จึงร่วมกันควบคุมไฟ ผลการดำเนินงานสามารถควบคุมไฟป่าได้ พื้นที่ป่า เสียหายประมาณ 50 ไร่ สาเหตุคาดว่าหวังผลหาของป่า- ล่าสัตว์

– สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี (สบอ.13) นำกำลังพลเจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกลาดตระเวนไฟและตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้ป่าบริเวณป่าต้นน้ำสบสาย บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน พบว่าไฟป่าได้ดับลงแล้ว

– สถานีควบคุมไฟป่าศรีน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 (แพร่) ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื่องไฟป่า แจกสื่อประชาสัมพันธ์ไฟป่า และสอบถาม ถึงสถานการณ์ไฟป่าและผลกระทบของไฟป่าระหว่างปี 2561 และ ปี 2562 บ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

จังหวัดเชียงใหม่

– ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนอาหารแห้ง ให้กับกำลังพลของ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอ ที่เข้าร่วมบูรณาการการควบคุมการกำจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ

– สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อ สร้างความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ รวมถึงฉีดล้างทำความสะอาดถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานเป็นประจำทุกวัน

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา) ร่วมดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นและลดฝุ่นละอองในอากาศ โดย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่น ลดหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ทำความสะอาดถนน ต้นไม้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน และเส้นทางบริเวณถนนหน้าอนุสาวรีย์ พญาสิงหนาทราชา ผ่านศูนย์ราชการ ผ่านซุ้มประตูเมืองทิศใต้ จนถึงบริเวณสามแยกหน้าโบสถ์นักบุญฟรังซิลเซเวีย (บ้านไม้แงะ) อย่างต่อเนื่อง

จังหวัดตาก

– นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอสามเงา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสามเงา นำสมาชิก อส.ร้อย อส.อำเภอสามเงาที่ 8 ออกลาดตระเวนสังเกตการณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ถึงข้อควรปฏิบัติ ในการเผาหลังจากประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 72 วัน เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลสามเงาและตำบลย่านรี

– ศูนย์บัญชาการหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่สอดจัดรถดับเพลิงทำการฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยได้รับการสนับสนุนรถน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 14 เทศบาลนครแม่สอด และศูนย์ปภเขต 9 พิษณุโลก

จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วน ประชาชน ร่วมฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามข้อสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ดักฝุ่นละอองและหมอกควันที่มีค่าเกินมาตรฐาน และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ เขตรับผิดชอบ วันละ 2 รอบ

จังหวัดแพร่

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้รับการสนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และได้รับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ กองพันทหารม้าที่ 12 แขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งร่วมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ