ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคนนามสกุลดัง “เที่ยงธรรม” ล้มละลาย

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามคดีหมายเลขแดงที่ล. 1623/2560

ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้ นางพรพรรณ เที่ยงธรรม ลูกหนี้ ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ผู้ล้มละลาย มีภูมิลําเนา อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562

เทพภมร เรืองไทย

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์