ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งกก. ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ(๙กุมภาพันธ์๒๕๕๙) เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวม๕คนซึ่งในจำนวน นี้มี พลเอกชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ เป็นกรรมการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙นั้น

โดยที่ได้มีพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่๓๐เมษายน๒๕๕๙แก้ไขมาตรา๕วรรคหนึ่งเป็น “ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ท.” ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกห้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามมาตรา๕/๑ และมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง” ซึ่งต่อมา พลเอกชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒จึงทำให้กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่างลง ๑ ตำแหน่ง และคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการป.ป.ช.และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา๕/๑วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกในการประชุมครั้งที่๑/๒๕๖๒เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายชาติชาย สุทธิกลม เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาติชาย สุทธิกลม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๕๑ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิก อ่านรายละเอียด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ