PM 2.5 มาอีกแล้ว ‘คพ’ แจ้งเตือนประชาชน

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง

​นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ ประจําวันที่ 19 กันยายน 2562 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. มีค่าอยู่ระหว่าง 7–70 ไมโครกรัม/ลูกบากศ์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) มีเกินมาตรฐาน 2 สถานี ได้แก่ ที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พบค่าสูง 70 มคก./ลบ.ม. และอําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบค่าสูง 58 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน

และเมื่อพิจารณาข้อมูลรายชั่วโมงของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ พบว่าฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงทําให้ค่าเฉลี่ย 24 ชม. มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบแพทย์


​นายประลอง กล่าวว่า สถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-20 ตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนในพื้นที่สุมาตรา
และกาลิมันตัน จาก 579 จุด ลดลงเหลืออยู่ 288 จุด และในวันที่วันที่ 18 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนเพิ่มขึ้นที่ 589 จุด ทั้งนี้ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไม่พบจุดความร้อนการแจ้งเตือนและรับมือสถานการณ์

โดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียนได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างให้อยู่ในระดับที่ 3 (จุดความร้อนเกิน 250 จุด ต่อเนื่อง 2 วัน ขึ้นไป และมีกลุ่มควันหนาแน่น สภาพอากาศแห้งแล้ง ประกอบกับมีลมซึ่งสามารถพัดกลุ่มควันเข้าประเทศสมาชิก) โดยขอความร่วมมือประเทศสมาชิกรายงานการแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ เพื่อสํานักงานเลขาธิการอาเซียนจะสรุปผลในภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนเป็นประจําทุกวัน โดยบทบาทอำนาจหน้าที่ของ คพ. ทำหน้าที่เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนแห่งชาติ

ด้านการจัดการมลพิษ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
และการดำเนินงานทางวิชาการ ในการดำเนินงานเรื่องฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ คพ. ได้ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทํารายงานแจ้งเตือนสถานการณ์รายวันและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรับทราบและดําเนินการแจ้งเตือนสถานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ คพ. ได้ประสานงานสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ได้รับการยืนยันว่าอาเซียนยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตาม SOP ของข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน (AATHP) ซึ่งอยู่บนหลักการ ประเทศที่ก่อให้เกิดปัญหาจะต้องแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศสมาชิกอื่นๆและประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศเพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai และข้อมูลจุดความร้อน http://asmc.asean.org/home/

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ