ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องคดีแบนสารเคมี 3 ชนิด สั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ ส.๒๖/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๔๔/๒๕๖๒ ระหว่าง นางสาวอัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ที่ ๑ กับพวกรวมหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคน ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคน ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๑-๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอตจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ศาลปกครองกลางพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ นั้น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ วรรคสอง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ – ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมวิชาการเกษตรที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องไปจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนำร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งต่อไป มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๓๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครองที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้เช่นกัน ศาลปกครองกลางจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดคนไว้พิจารณาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยตามคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว

ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ