5 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ทั่วประเทศ สนามหลวงมีงานยาว 10 วัน  

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ในโอกาสนี้ รัฐบาลเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนกลาง กำหนดจัดกิจกรรมที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงในต่างประเทศด้วย

ในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

วันที่ 5 ธันวาคม 2562

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 489 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมตามสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้กำหนดให้ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisement

เวลา 08.30 น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

ในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตามวันและเวลาเดียวกัน ณ สถานที่ที่ทางจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดกำหนด

ส่วนกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เวลา 10.00-20.00 น. ประกอบด้วย

-ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Advertisement

-นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” จัดแสดงกิจกรรม CSR ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้

-นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี…วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ

-กิจกรรม “สวัสดีวันพุธ” บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี โดยสำนักงานคณะกรรมการงานอาชีวศึกษา

Advertisement

นอกจากนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2562 รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้วยโอกาส และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล