ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปค.สูงสุดมีมติเลือก “บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์” เป็นตุลาการศาลรธน.

แฟ้มภาพ

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีมติคัดเลือกนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เพื่อคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากในการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้ความยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จึงยังไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีมติให้ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็นไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทำให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มจากเดิมที่มีจำนวน ๑๔ คน เป็น ๒๕ คน

และในการประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า มีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑ คน ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด คัดเลือกผู้ที่ให้ความยินยอมดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อสำนักงานศาลปกครองได้ส่งชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอวุฒิสภาตามมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ วรรคเก้า แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในการประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน ๑๑ คน ปรากฏว่า มีผู้ให้ความยินยอมที่จะไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑ คน คือ นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด และที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะส่งชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังวุฒิสภาต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประวัติการศึกษาและการรับราชการ ของนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ประวัติการทำงาน
ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ