ศาลปกครองไม่รับฟ้องคำขอเพิกถอนประกาศ กพท. บังคับคนไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ขึ้นเครื่องบิน

แฟ้มภาพ

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ในคดีหมายเลขแดงที่ 447/2563  ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ผู้ยื่นคำขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่มีข้อกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันได้ว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ หากพบว่าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ให้ปฏิเสธการขึ้นเครื่องและงดออกบัตรขึ้นเครื่อง

โดยคดีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศแคนาดา ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ ไม่สามารถจะขอใบรับรองแพทย์หรือเดินทางไปขอใบรับรองแพทย์ได้ง่าย ทั้งบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์จากคลินิกและสถานพยาบาลหลายแห่งแล้วได้รับการปฏิเสธทุกแห่ง ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่าประกาศฉบับดังกล่าวสร้างภาระให้กับบุตรของผู้ฟ้องคดีและประชาชนชาวไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยเกินสมควร ทั้งยังเป็นการขัดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีผลเป็นการห้ามบุคคลสัญชาติไทยเข้าประเทศ

เมื่อศาลพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ข้อ 4 และข้อ 5 ของประกาศพิพาทที่นำมาสู่การฟ้องคดีนั้น มีเนื้อหาลักษณะเดียวกับ มาตรา 16 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 บัญญัติให้ ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง การกระทำตามพระราชกำหนดดังกล่าว ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และบุตรของผู้ฟ้องคดีมีกำหนดเดินทางกลับจากประเทศแคนาดา ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 อันเป็นเวลาที่อยู่ในบังคับตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง (6) และวรรคสอง ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่กำหนดให้มีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ยกเว้นเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีหนังสือรับรองหรือมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ

ดังนั้น การมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดี  ขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งเป็นประกาศที่พิพาทกัน จึงไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เหตุเพราะบุตรของผู้ฟ้องยังต้องปฏิบัติตามมาตรา 16 พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ศาลจึงไม่จำต้องออกคำบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

อีกทั้งตามข้อกำหนดฉบับดังกล่าวยังมีช่องทางช่วยเหลือบุตรของผู้ฟ้องคดีโดยให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสัญชาติไทยในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยแล้ว ตามความในข้อ 3 วรรคหนึ่ง(6) ดังนั้น ศาลปกครองจึงไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับโดยการเพิกถอนประกาศพิพาทฯ