กทม.ออกประกาศห้ามขาย “เหล้า-เบียร์” ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563

กทม.ออกประกาศห้ามขาย

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6)

ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัด การรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชนในสถานที่ต่างๆ เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรค ดังนั้น จึงควรมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งดังนี้