“เนวิน” เปิดเมือง เข้าบุรีรัมย์ ต้องมีสติ๊กเกอร์ “Burirum Healthy”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประกาศว่าวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จะมีการ “เปิดบ้านปิดเมือง”

โดยจะมีการเปิดร้านอาหารและจัดที่นั่งแบบมีที่กั้น และมีระยะห่าง

ประชาชนจะออกจากบ้านต้องมีบัตรประชาชน ถ้าจะออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ต้องติดสติ๊กเกอร์ “Burirum Healthy” ไว้ที่บัตรประชาชน

เพจ “ลุงเนวิน” ระบุว่า “คนที่อยู่บุรีรัมย์ทุกคน ออกนอกบ้านต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน #ติดสติ๊กเกอร์ Buriram Healthy และใส่หน้ากากอนามัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาล โดยเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ จะนำสติ๊กเกอร์ไปติดให้”

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป บุคคลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เกิน 14 วัน (โดยไม่มีประวัติเดินทางออกไปต่างจังหวัดใดๆ ทั้งสิ้น ในระยะเวลา 14 วันนี้)

หรือผู้ที่มีใบยืนยันจากห้องตรวจเชื้อว่าพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว ต้องติดสติ๊กเกอร์ Buriram Healthy ที่บัตรประจำตัวประชาชน

สติ๊กเกอร์ดังกล่าว ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ ในการเข้าตลาด ร้านค้า หรือสถานที่ชุมชนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่กำหนด

“อย่างไรก็ตาม หากท่านเดินทางออกจากจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน และตำรวจที่ตั้งค่ายตรวจ จะทำการลอกสติ๊กเกอร์ออกจากบัตรของท่าน และเมื่อเดินทางกลับเข้ามา ท่านจะต้องกักตัวอีก 14 วัน ก่อนที่จะได้รับสติ๊กเกอร์อีกครั้ง”

ด้าน นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละของทุกภาคส่วน ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 13 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพียง 2 ราย ทั้งนี้ยังคงมีจำนวนผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) ที่ยังอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 39 ราย จากจำนวนสะสมทั้งหมด 324 ราย และมีจำนวนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine)ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 7,685 ราย จากจำนวนสะสมทั้งหมด 47,132 ราย

จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่อีกเลย ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดสำหรับใช้พิจารณายกเลิกมาตรการที่ใช้ควบคุมสถานการณ์อยู่ทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการควบคุมการแพร่เชื้อ การมีมาตรการในการค้นหา ตรวจหาเชื้อ กักตัว รักษา และติดตามผู้ติดเชื้อทั้งหมด สามารถลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ การมีมาตรการป้องกันในสถานที่ทำงาน โรงเรียน และสถานที่อื่น ๆ การจัดการกับความเสี่ยงหลัก ๆ ได้ และชุมชนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือปรับตัวให้เข้ากับแนวปฏิบัติใหม่ได้ จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการผ่อนปรนให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีมาตรการ “เปิดบ้าน ปิดเมือง” โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1.มาตรการเปิดบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์จะอนุญาตให้ เปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จและผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการให้เปิดบริการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถเร่ ซึ่งจำหน่ายอาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ กลับมาเปิดบริการได้อีกครั้ง แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างด้าว) ที่มีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (สติ๊กเกอร์) รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MEDEL อย่างเคร่งครัด

2.มาตรการปิดเมือง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลับมาแพร่ระบาดอีก จังหวัดบุรีรัมย์จึงมีมาตรการปิดเมือง โดยบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป รวมถึงบุคคลที่ได้กักกันเฝ้าระวังจนครบ 14 วัน หรือผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว จะได้รับเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ แสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ติดไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลต่างด้าว) ซึ่งจะสามารถดำรงชีวิตในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตามปกติ แต่หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่พบสติ๊กเกอร์ดังกล่าว บุคคลนั้นจะต้องได้รับการกักตัว ณ สถานที่ และระยะเวลาตามที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์กำหนด ทั้งนี้ในส่วนบุคคลที่ได้รับสติ๊กเกอร์ดังกล่าวแล้ว และจะเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์จะถูกเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ตำรวจดึงสติ๊กเกอร์นั้นออกทันที และเมื่อกลับเข้าจังหวัดบุรีรัมย์อีกครั้ง บุคคลดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ